Concurs

MILLOR SOMMELIER DE CATALUNYA

El concurs “Millor Sommelier de Catalunya“ té com a objectiu desenvolupar i promoure el coneixement de la professió sommelier, el coneixement dels vins i productes gastronòmics de tot el món i principalment de Catalunya, així com la reforçar els vincles, l’amistat i la col·laboració entre els professionals del vi.

ORGANITZACIÓ & PATROCINIS

El concurs “Millor Sommelier de Catalunya”  està organitzat  “exclusivament”  per l’Associació Catalana de Sommeliers. Entitat sense ànim de lucre que té com a objectiu la promoció de la professió de sommelier i de totes aquelles activitats relacionades amb el món del vi i altres begudes.

Les empreses, entitats o persones físiques  que vulguin donar un suport financer a l’organització del Concurs se’ls hi permetrà fer-ho d’acord amb els termes especificats per avançat en el document  conveni de col·laboració i/o patrocini. (D-CP )

EL COMITÈ TÈCNIC

El/la presidenta  de l’ACS  presideix el  jurat sense participar del mateix.( excepte en ocasions excepcionals on sigui necessari el seu vot de qualitat ).
La composició de les diferents taules de jurat de cada una de les proves  seran decidides pel comitè tècnic del  l’ACS.
A les taules de jurat podran participar; patrocinadors, periodistes i persones amicses de l’ACS, tenint en compte que cadascun dels responsables de les taules  podran anular les fulles de puntuació en funció de la situació  donant coneixement  al/la director/a del Comitè Tècnic.
Hi seran membres fixes del comitè tècnic els/les components de la junta de l’ ACS
El /la presidenta del Comitè Tècnic, podrà cercar col·laboradors puntuals per al comitè fora de la Junta de l’ACS.
La decisió del jurat serà inapel·lable, tot i que s’acceptaran i estudiaran les delegacions que sorgeixin.
La participació en el concurs porta implícit el coneixement i acceptacions d’aquetes bases de participació. ( signatura a peu de document )
Les resultats del concurs, seran transmeses alla Presidenta de l’ACS per a la seva comunicació als participants.
Els/les  membres del jurat no parlaran  en cap cas amb ningú fora del jurat , ni rebran o faran trucades telefòniques , després d’haver vist les preguntes de la prova escrita.
Els/les membres del jurat no podaran abandonar en cap moment la sala durant el concurs.
Els/les  membres i  convidats del jurat  no faran us de  cap perfum durant les proves.
El Comitè Tècnic està autoritzat a designar un membre del jurat suplent al cas d’absència d’última hora.
El Comitè Tècnic vetllarà per la signatura i acceptació delsles  concursant del document “Cessió dels dret d’imatge a l’Associació Catalana de Sommeliers”
Els/les  membres del jurat han de complir amb les normes abans esmentats, sota la possibilitat  exclusió immediata  del jurat per part de della presidenta de  del Comitè Tècnic.

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

PARTICIPACIÓ

 

Podran participar com a concursants, els/les Sommeliers que tinguin acreditada una formació admesa per l’ACS i que estiguin al corrent de pagament de la quota de soci de l’ACS dintre de la categoria de “Sommelier Professional” de l’ACS.

Els/les candidats hauran fer arribar 15 dies abans del concurs els seu CV actualitzat a la secretaria de l’ACS a secretaria@sommeliers.cat

Aquell/a soci que no ho faci no podrà participar-hi. No podran participar com a concursant, Els/les membres de la junta de l’ACS, elsles professor de sommelier.

UNIFORMITAT

 

Els/les concursants podran participar amb el seu uniforme de treball habitual. Els/les concursants hauran d’anar uniformats durant el desenvolupament de totes les proves, inclús les escrites.

En cap cas esta permès l’ús de texans o similars, samarretes, amb o sense publicitat, sabatilles esportives o similars.

UNIFORME ACONSELLAT

  • Pantalons o faldilla negra
  • Camisa blanca o negra
  • Jaqueta negra ( americana o francesa )
  • Insígnia Sommeliers
  • Davantal de sommelier ( ho pot aportar l’organització )
  • Sabates negres.

PROCEDIMENTS

Preselecció abans  del concurs

Les preseleccions és portaran a terme com a mínim 90 dies abans de la Final del Concurs.
Les preseleccions és portaran a terme el mateix dia i a la mateixa hora a les quatre totes les províncies catalanes.
Les proves de la preseleccions constaran d’un examen escrit de 50 preguntes ( viticultura, enologia, geografia vinícola, coneixement de productes.. ) i d’un tast escrit d’un vi.
Passaran a la Semifinal els/les 20 candidats amb major puntuació independentment de la província per la que participin.

Composició del jurat

El jurat es formarà tres mesos abans de la data de la competició ( després dels resultats de la semifinal provincial )
El jurat està sota l’autoritat del/la Director/a  del Comitè Tècnic del concurs . Ella  Presidenta  de l’ACS, està autoritzata participar en totes les reunions del Comitè Tècnic tot i no ser membre. Es formaran diversos jurats per cada una  de les proves Jurat de degustació aquest jurat estarà composat per set membres del Comitè Tècnic .i convidats.
Jurat  de servei, aquest jurat estarà composat per set membres del Comitè Tècnic .i convidats.
En cas d’empat , ella Presidenta de l’ACS serà cridat a decidir entre els candidats amb números idèntics de vots .

Procediments durant el concurs

Ella presidenta de l’ACS és el responsable del concurs i el seu correcte desenvolupament , i ha de , donar suport a totes les decisions adoptades pel Comitè Tècnic.
Els/les membres del jurat no han , en cap cas parlar amb ningú fora del jurat , ni rebre o fer trucades telefòniques, whatsapp, correus electrònics, després d’haver vist les preguntes de l’examen.
Els/les membres del jurat no poden en cap moment sortir del seu seient durant el concurso.
Està prohibit fumar durant els exàmens.
Els membres del jurat i convidats del jurat, no fars us de perfums durant les proves del concurs.

Procediments Comitè Tècnic

El Comitè Tècnic té el dret de demanar reunions en qualsevol moment la presència del President de l’ACS per solucionar qualsevol problema que pugui sorgir en el transcurs de la competició.
El Comitè Tècnic està autoritzat a designar un membre del jurat suplent al cas d’absència d’última hora.
Els membres del jurat han de complir amb les normes o cara abans esmentats exclusió immediata .

PROVES

SEMIFINALS

 

La semifinal del Concurs constarà d’examen teòric de classificació sense la presencia de públic
La duració estimada màxima es de dues hores, que es divideix en dos proves .
Totes les preguntes formulades als candidats durant els exàmens escrits estaran formulades pels membres del Comitè Tècnic
Les preguntes i respostes seran formulades en català.( tot i que poden ser contestades en Castella )

Les preguntes presentades als candidats que participen en l’examen escrit cobriran íntegrament el conjunt del pla d’estudis dels cursos de Sommelier Professional Elsles candidatses que participen en els exàmens escrits hauran de respondre de manera clara i llegible , i els que no ho facin , podran ser desqualificats.

1. Qüestionari de entre 75 i 100 preguntes,

2. Tast a cegues de dos vins ( seleccionats prèviament pel tècnic Comitè ) amb les descripcions tècniques i organolèptiques. Durant els primers quinze minuts de temps donat per als exàmens escrits , els candidats podran fer preguntes en veu alta per tal d’obtenir detalls i aclariments en relació amb el qüestionari .

LA GRAN FINAL

 

La selecció dels finalistes de la Gran Final Després de la correcció de les proves dels totses les proves de la  semifinal , el total de punts obtinguts per cada candidata determinaran  elsles tres millors candidatses que passaran a la Gran Final .

PROVES DE LA GRAN FINAL

Prova Minuts Punts Percentatge
Tast 10 40 20%
Identificació de producte 10 5%
Carta errònia 5 20 10%
Presa de comanda/ Maridatge 15 80 40%
Decantació 5 40 20%
Estil Tota l’actuació 10 5%
Total 35 200 100%

ANUNCI DELS RESULTATS

Les puntuacions totals obtingudes pels candidats en els exàmens finals constituiran el resultat definitiu obtingut pels finalistes , que seran classificades en base a aquests resultats .

En cas d’empat tècnic , es tindran preparades 5 preguntes complementàries, pel Comitè Tècnic , que es plantejaran alsles candidats per decidir entre ells.

Els resultats finals es donaran a conèixer alla president de l’ACS. Aquets resultats seran considerats com a definitius inapel·lables.
L’anunci dels resultats es donarà en el mateix lloc de la final per ella President de l’ACS.

El/la finalista amb major puntuació total ostentarà el títol de “Millor Sommeliers de Catalunya “ fins a la celebració del proper concurs.

El/la segon, tercer i quart ostentaran el títol de finalistes. El/la guanyadora mes els/les dos finalistes i ella quart calcificat de la semifinal seran el representants de l’ACS al concurs “MEJOR SUMILLER DE ESPAÑA”.

 

INSCRIU-TE

DESCARREGAR EN PDF LES BASES DEL CONCURS ACS

Summary
Event
Concurs Millor Sommelier de Catalunya
Location
Assocació Catalana de Sommeliers , Passeig de Gràcia 85,Barcelona ,Catalunya -08008
Starting on
febrer 1, 2018
Ending on
28 febrero, 2022
Description
El concurs “Millor Sommelier de Catalunya“ té com a objectiu desenvolupar i promoure el coneixement de la professió sommelier, el coneixement dels vins i productes gastronòmics de tot el món i principalment de Catalunya, així com la reforçar els vincles, l’amistat i la col·laboració entre els professionals del vi.
Offer Price